Integritetspolicy för Mobilboxen AB

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna anlita oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Informationen beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. För att personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade är det viktigt att ni informerar oss om eventuella adressändringar, byte av telefonnummer, e-postadresser och dylikt!

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på mobilboxen.se .

Mobilboxen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Mobilboxens verksamhet. Denna Integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som kund.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi och varför?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, e-postadress eller mobilnummer. Det huvudsakliga skälet att vi behandlar personuppgifter är för att administrera avtal men det kan också vara för att uppfylla krav enligt lagar eller myndighetsbeslut, eller när vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har berättigat intresse.

Vi samlar in information om dig som har ingått eller vill ingå ett avtal med oss. Det kan till exempel vara i egenskap av kund. Ibland behöver vi även samla in information om dig som är inbetalare, god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, firmatecknare, någon form av kontaktperson eller verklig huvudman.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en rättslig grund att göra det.

Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Om du innehar någon annan roll än kund i förhållande till oss, till exempel är firmatecknare, kontaktperson eller liknande, behandlar vi normalt dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling och för att förbättra vårt produktutbud. Informationen kan även användas för att utveckla våra system och för att göra kundanalyser i syfte att utveckla våra tjänster och utbud.

Vi kan också behandla dina uppgifter för att ge dig personliga erbjudanden. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i våra digitala kanaler. Det gör vi genom så kallad profilering.

Vi kan även använda dina personuppgifter till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Om du inte vill få direktreklam kan du meddela oss detta.

Om vi behandlar personuppgifter om dig för detta syfte, men du inte är den som har ingått avtalet med oss, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av rättslig skyldighet eller berättigat intresse.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort påverkas inte, men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för och ett annat ändamål med behandlingen än det samtycket avsåg. Om du tar tillbaka ett samtycke kan det påverka vissa avtalsvillkor, till exempel om du har fått ett lägre pris på grund av en uppgift som du har lämnat.

Varifrån hämtar ni mina uppgifter och vilka kan få tillgång till dem?

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med en intresseanmälan eller en bokning, när du ingår ett avtal med oss eller i övrigt när vi administrerar ett avtal. Vi behandlar också annan information som vi dokumenterar när ni använder våra tjänster.

Ibland behandlas personuppgifter av andra företag vi samarbetar med till exempel gällande fakturering och inkassoåtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

När företag som vi samarbetar med behandlar dina personuppgifter, görs det för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av berättigat intresse.

Enligt lag är vi också i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi normalt uppgifterna i högst 10 år, räknat från utgången av det år avtalet upphör. Det gör vi på grund av reglerna om preskription. I vissa fall sparar vi uppgifterna en längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. När vi sparar personuppgifter för syften som inte har att göra med avtalsförhållandet kan andra tider gälla. Det kan till exempel vara för att vi ska uppfylla lagstiftning om bokföring (sju år).

Om du inte ingår avtal med oss, men till exempel i en ansökan har lämnat personuppgifter till oss, sparar vi normalt de uppgifterna i högst tre månader. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna längre, till exempel på grund av lagstiftning.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en legal grund för att behandla dem.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Vi använder oss av profilering för att göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på information som framkommer när du använder våra tjänster och rör dig i våra digitala kanaler. Vi använder oss också av profilering för att förbättra din upplevelse när du använder våra digitala tjänster, till exempel genom att anpassa vilka tjänster och produkter som visas när du använder våra digitala kanaler och genom att skapa erbjudanden som är anpassade för dig.

När vi behandlar personuppgifter för profilering gör vi det med stöd av vårt berättigade intresse, för att fullgöra ett avtal eller efter samtycke från dig. Om vi behöver ditt samtycke kommer vi att fråga dig om du samtycker till behandlingen.

Du kan begära att inte få direktmarknadsföring från oss. Du behöver då vända dig till oss och meddela att du vill ha en direktreklamspärr.

Vid frågor vänligen kontakta oss via mail: robert@mobilboxen.se