Allmänna hyresvillkor

uppdaterad 2020-03-30

Villkor 190101-200330

  1. Mobilboxen AB behöver tillträde till monteringsplatsen minst 14 dagar innan bokat datum för hyra av boxarna och minst 14 dagar efter tävling för montering/demontering av boxarna. Pga pandemin kan Mobilboxen behöva upp till 4v efter tävling för demontering av boxarna. Vid långtidshyra gäller alltid 4v efter avslutad hyresperiod.
  2. Mobilboxen AB har rätt att lämna ut information till tredje part som bidrar till fullgörande av uppdraget.
  3. Boxarna går från tävling till tävling och hyrs ut i befintligt skick. Det är hyrestagarens ansvar att ha boxarna desinficerade enligt Jordbruksverkets regler, detta gäller såväl permanenta- som mobila stallar.
  4. Häftklamrar, silvertejp och dylikt som kan skada boxarna är ej tillåtet att användas. Vid användning av material som skadar boxarna förbehåller sig Mobilboxen AB rätten att debitera hyrestagaren kostnaden för att åtgärda skadan, alt för av Mobilboxen AB uppskattad värdeminskning pga skadan.
  5. Alla boxar ska rensas från namnskyltar, tejp och dylikt direkt efter aktuell tävlings slut. Är detta inte gjort innan Mobilboxen kommer för att demontera boxarna kommer dessa avlägsnas på snabbaste sätt och Mobilboxen AB förbehåller sig rätten att debitera hyrestagaren 50kr/box + moms för jobbet. Mobilboxen tar inget ansvar för någon typ av material, skyltar etc som hyrestagaren monterat på eller i anslutning till boxarna.
  6. Mobilboxen AB har rätt att publicera reklam på sina boxar utan tillstånd eller ekonomisk ersättning till hyrestagare eller tredje part.
  7. Hyrestagaren ansvarar för att marken är jämn och monteringsduglig där boxarna ska monteras samt att Mobilboxen AB har möjlighet att ta sig fram med lastbil och släp till plasten för montering med en totalvikt på 60 ton. Minsta fria höjd, 4,5m.
  8. Hyrestagaren ansvarar för skador som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv, tredje man samt eventuella skador på alla typer av djur och materiella ting.
  9. Hyrestagaren ansvarar för alla typer av skador som uppstår på boxarna under hyresperioden, exempelvis stöld och åverkan. Undantag då boxarna skadas av uppstallad häst.
  10. Hyrestagaren ansvarar för att boxarnas konstruktion bibehålls från leverans till avhämtning – Inga justeringar på boxarna (ex takspännen och dylikt) får utföras av någon annan än Mobilboxens personal.
  11. Hyrestagaren ansvarar alltid själv för användandet av de mobila boxarna och all användning sker på egen risk. Uthyraren har ej kontrollerat boxarna och hyrestagaren måste alltid själv avgöra och ta ansvaret för användandet av boxarna.
  12. Vid skadad box under hyresperioden ansvarar hyrestagaren för om det är lämpligt att fortsätta använda denna box.
  13. Mobilboxen AB har ej möjlighet att skicka personal till hyrestagaren för att ersätta eller laga skadad produkt och någon ersättning från Mobilboxen AB utgår ej. Hyrestagaren ansvarar för att ha tillgång till personer som kan åtgärda eventuella problem som uppstår med boxarna under hyresperioden. Inga åtgärder får påbörjas utan kontakt med Mobilboxen AB och skriftligt medgivande + instruktioner.
  14. Observera att exempelvis kraftiga vindar, vindbyar och snömängder kan påverka mobila hästboxars konstruktion. Ersättning/prisnedsättning av vad slag det må vara lämnas ej oavsett anledning då hållbarhet och säkerhet ej kan garanteras. Observera att uppstallning i mobila boxar aldrig kan bli lika säker som i permanenta boxar.
  15. Force Majeure gäller. Vid tex otjänlig väderlek kan boxarna ej monteras, demonteras eller användas. Vid tvist härom gäller Mobilboxen AB:s beslut. Hyrestagaren har ej rätt till någon form av ersättning. Det åligger hyrestagaren så långt det är möjligt att skydda boxarna från vind (t ex placerar vissa arrangörer deltagarnas lastbilar så de skapar vindskydd), och upplysa Mobilboxen AB vid bokningstillfället om man förväntar sig att platsen för montering är extra utsatt.
  16. Hyrestagaren ansvarar för att Mobilboxen AB har rätt att när som helst tillträda mark/byggnad/väg och dylikt för att ta sig fram i samband med att boxarna ska levereras, monteras, användas, demonteras och återfraktas.
  17. Mobilboxen AB äger rätt att hämta sina boxar omedelbart i det fall fakturan ej blivit betald inom föreskriven tid. Mobilboxen AB äger i sådana fall rätten att på hyrestagarens bekostnad och fulla ansvar hyra boxplatser oavsett ort, hantera och låta transportera de hästar som eventuellt befinner sig i boxarna.
  18. Mobilboxen AB har rätt att lägga till avgifter med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer som har ekonomisk betydelse för tillhandahållande av tjänsten.

Bokningsvillkor

AVBOKNING/INSTÄLLD TÄVLING

Efter signerat avtal är avtalet bindande och det går ej att avboka beställningen av boxar och tjänster. Vid inställd tävling, oavsett orsak, debiteras full hyreskostnad för samtliga bokade boxar och tillval enligt signerat avtal. 

Undantag pandemi
I det fall en tävling ej går att genomföra pga restriktioner kring pandemi, förflyttas avtalet till nästkommande tillfälle hyrestagaren har möjlighet att arrangera en tävling med boxar – oavsett år. Hyrestagaren debiteras först i samband med att tävling med boxar går att genomföras. Indexreglering av pris kommer att ske varje år. 

JUSTERING AV ANTALET BOXAR

  1. Hyrestagaren har rätt att justera antalet boxar fram till 14 dagar innan bokad hyresstart (all justering sker skriftligt via mail till louise@mobilboxen.se alt sms till Louise: 0738315676) enligt nedan:Senast 14 dagar innan bokad hyresstart ska exakt antal boxar som ska monteras meddelas till Louise skriftligt enligt ovan. Vid bokning av dubbelhelg/dubbelhelgspris ska antalet boxar för båda helgerna medelas till Louise enligt ovan senast 14 dagar innan bokad hyresstart för helg 1.
  2. Bokat antal boxar kan ökas i den mån Mobilboxen AB anser sig ha möjlighet att leverera fler vid aktuellt tillfälle.
  3. Bokade boxar får inte minskas/avbokas till förmån för annan aktör. Alla eventuella ändringar ska godkännas skriftligt via mail eller sms från Louise enligt ovan.
  4. I det fall antalet boxar ej justerats senast 14 dagar före bokningsdatum debiteras full hyreskostnad för samtliga bokade boxar inklusive alla tillval (baserat på antal boxar i signerat avtal)

ÖVRIGT

  1. Priser och eventuella överenskommelser i detta avtal är belagt med sekretess och dess innehåll får ej förmedlas av hyrestagaren till tredje part i någon form av vad slag det må vara i annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet.
  2. Vid avvikelse/brott rörande innehåll i detta avtal förbehåller sig Mobilboxen AB rätten att debitera hyrestagaren för eventuella kostnader och uteblivna inkomster samt skadestånd.
  3. Hyrestagaren äger ej rätt att överlåta detta avtal på annan part eller hyra ut boxarna till annan aktör.
  4. Alla eventuella framtida tvister ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol i Göteborg med omnejd.
  5. Mobilboxen AB friskriver sig för eventuella felskrivningar/felformuleringar.