ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

uppdaterad 20191021

Mobilboxen AB behöver tillträde till monteringsplatsen minst 10 dagar innan bokat datum för hyra av boxarna och 14 dagar efter tävling för montering/demontering av boxarna.

Mobilboxen AB har rätt att lämna ut information till tredje part som bidrar till fullgörande av uppdraget.

Häftklamrar, silvertejp och dylikt som kan skada boxarna är ej tillåtet att användas.

Alla boxar ska rensas från namnskyltar, tejp och dylikt direkt efter aktuell tävlings slut. Är detta inte gjort innan Mobilboxen kommer för att demontera boxarna kommer dessa avlägsnas på snabbaste sätt och hyrestagaren debiteras 50kr/box + moms. Mobilboxen tar inget ansvar för någon typ av material, skyltar etc som hyrestagaren monterat på eller i anslutning till boxarna.

Mobilboxen AB har rätt att publicera reklam på sina boxar utan tillstånd eller ekonomisk ersättning till hyrestagare eller annan part.

Hyrestagaren ansvarar för att marken är jämn och monteringsduglig där boxarna ska monteras samt att Mobilboxen AB har möjlighet att ta sig fram med lastbil och släp till plasten för montering med en totalvikt på 60 ton. Minsta fria höjd, 4,5m.

Hyrestagaren ansvarar för skador som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv, tredje man samt eventuella skador på alla typer av djur och materiella ting.

Hyrestagaren ansvarar för alla typer av skador som uppstår på boxarna under uthyrningsperioden, exempelvis stöld och åverkan. Undantag då boxarna skadas av uppstallad häst.

Hyrestagaren ansvarar för att boxarnas konstruktion bibehålls från leverans till avhämtning – Inga justeringar på boxarna (ex takspännen och dylikt) får utföras av någon annan än Mobilboxens personal.

Hyrestagaren ansvarar alltid själv för användandet av de mobila boxarna och all användning sker på egen risk. Uthyraren har ej kontrollerat boxarna och hyrestagaren måste alltid själv avgöra och ta ansvaret för användandet av boxarna. Vid skadad box under hyresperioden ansvarar hyrestagaren för om det är lämpligt att fortsatta använda denna box.

Mobilboxen AB har ej möjlighet att skicka personal till hyrestagaren för att ersätta eller laga skadad produkt och någon ersättning från Mobilboxen AB utgår ej. Hyrestagaren ansvarar för att ha tillgång till personer som kan åtgärda eventuella problem som uppstår med boxarna under hyresperioden. Inga åtgärder får påbörjas utan kontakt med Mobilboxen AB och skriftligt medgivande + instruktioner.

Observera att exempelvis kraftiga vindar, vindbyar och snömängder kan påverka mobila hästboxars konstruktion. Ersättning/prisnedsättning av vad slag det må vara lämnas ej oavsett anledning då hållbarhet och säkerhet ej kan garanteras. Observera att uppstallning i mobila boxar aldrig kan bli lika säker som i permanenta boxar.

Force Majeure gäller. Vid tex otjänlig väderlek kan boxarna ej monteras, demonteras eller användas. Vid tvist härom gäller Mobilboxen AB:s beslut. Hyrestagaren har ej rätt till någon form av ersättning. Det åligger hyrestagaren så långt det är möjligt att skydda boxarna från vind (t ex placerar vissa arrangörer deltagarnas lastbilar så de skapar vindskydd), och upplysa Mobilboxen AB vid bokningstillfället om man förväntar sig att platsen för montering är extra utsatt.

Hyrestagaren ansvarar för att Mobilboxen AB har rätt att när som helst tillträda

mark/byggnad/väg och dylikt för att ta sig fram i samband med att boxarna ska levereras, monteras, användas, demonteras och återfraktas.

Mobilboxen AB äger rätt att hämta sina boxar omedelbart i det fall fakturan ej blivit betald inom föreskriven tid. Mobilboxen AB äger i sådana fall rätten att på hyrestagarens bekostnad och fulla ansvar hyra boxplatser oavsett ort, hantera och låta transportera de hästar som eventuellt befinner sig i boxarna.

Mobilboxen AB har rätt att lägga till avgifter med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer som har ekonomisk betydelse för tillhandahållande av tjänsten.

BOKNINGSVILLKOR

AVBOKNING

Efter signerat avtal är avtalet bindande och det går ej att avboka beställningen av boxar och tjänster.

JUSTERING AV ANTALET BOXAR

Hyrestagaren har rätt att justera antalet boxar fram till 14 dagar innan bokad hyresstart (all justering ska ske skriftligt via mail till louise@mobilboxen.se alt sms till Louise: 0738315676) enligt nedan:

I det fall antalet boxar ej justerats senast 14 dagar före bokningsdatum debiteras full hyreskostnad för samtliga bokade boxar inklusive alla tillval (baserat på antal boxar i signerat avtal)

Senast 14 dagar innan bokningsdatum ska exakt antal boxar som ska monteras mailas till louise@mobilboxen.se Vid bokning av dubbelhelg/dubbelhelgspris ska antalet boxar för båda helgerna mailas till louise@mobilboxen.se senast 14 dagar innan bokad hyresstart för helg 1.

Bokat antal boxar kan ökas i den mån Mobilboxen AB anser sig ha möjlighet att leverera fler vid aktuellt tillfälle.

Bokade boxar får inte minskas till förmån för annan aktör.

Alla eventuella ändringar ska godkännas skriftligt via mail eller sms från Louise alt Robert Widmark.

INSTÄLLD TÄVLING

Vid inställd tävling, oavsett orsak, debiteras full hyreskostnad för samtliga bokade boxar och tillval. Undantag gäller om Jordbruksverket/Länstyrelsen utfärdar ett officiellt tävlingsförbud i den kommun tävlingen/eventet och dylikt ska vara.

ÖVRIGT

Priser och eventuella överenskommelser i detta avtal är belagt med sekretess och dess innehåll får ej förmedlas av hyrestagaren till tredje part i någon form av vad slag det må vara i annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet.

Vid avvikelse/brott rörande innehåll i detta avtal förbehåller sig Mobilboxen AB rätten att debitera hyrestagaren för eventuella kostnader och uteblivna inkomster.

Hyrestagaren äger ej rätt att överlåta detta avtal på annan part eller hyra ut boxarna till annan arrangör.

Mobilboxen AB friskriver sig för eventuella felskrivningar/felformuleringar.